โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ระหว่างวันที่ 6 - 21 มิถุนายน 2565 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างงานผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ที่มีทักษะและองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่คนในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนนำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจ้างงานผู้สูงอายุมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 5 คน (1 คน ต่อ 1 อำเภอ) และประชาชนทั่วไปในพื้นที่/ผู้สนใจเข้าร่วมรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 50 คนโดยดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T ดังนี้

  ครั้งที่ 1 วิทยากรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน “ดอกไม้ประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่6 - 7มิถุนายน 2565 ณ ศาลาการเปรียญวัดปางหมู ตำบลปางหมู  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

    ครั้งที่ 2 วิทยากรอำเภอปาย ผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน “ข้าวพื้นเมืองแม่ฮ่องสอนสู่นวัตกรรม” (การทำปุ๋ยชีวภาพสำหรับการปลูกข้าวพื้นเมืองแม่ฮ่องสอน) ระหว่างวันที่9 - 10มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ครั้งที่ 3 วิทยากรอำเภอขุนยวม ผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน “ตุงล้านนาภูมิปัญญาชาวเหนือ” ระหว่างวันที่13 - 14 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาการเปรียญวัดปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ครั้งที่ 4 วิทยากรอำเภอแม่สะเรียง ผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน โคมล้านนามรดกทางวัฒนธรรม”ระหว่างวันที่16 - 17 มิถุนายน 2565 ณ ที่ทำการป๊อกกาดเก่า (โหย่งกาด) ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ครั้งที่ 5 วิทยากรอำเภอปางมะผ้า ผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่น “ขนมวงโบราณไทใหญ่”  ระหว่างวันที่20 - 21มิถุนายน 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดแม่สะกึด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน