ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ RSS

 

        วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นายอุบล แมลงภู่ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวธิดารัตน์  ธนะกิจวัชรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาโครงการและรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน