ออกตรวจสอบสิทธิตามมาตรา 35 ในเขตพื้นที่อำเภอปางมะผ้า RSS

 

               วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นายอุบล แมลงภู่ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด    ออกตรวจสอบสิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ในเขตพื้นที่    อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 แห่ง คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คนพิการมีอาชีพมีงานทำ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทผู้ว่าจ้าง