ออกตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ เขตพื้นที่อำเภอปางมะผ้า RSS

 

                วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นายอุบล แมลงภู่ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ออกตรวจสอบสถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอปางมะผ้า จำนวน 4 แห่ง พบแรงงานไทย  จำนวน 10 ราย แรงงานต่างด้าวจำนวน   40 ราย ไม่พบการกระทำความผิดตาม  พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2561