จัดหางานจังหวัดออกตรวจสอบปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย RSS

 

ในระหว่างวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2561 ตามนโยบายการบรริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ที่มีผลบังคับใช้พรก.ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นั้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายฤชุชัย  โปธา ออกตรวจสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในเขตพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ นั้น มีหน่วยงานที่บูรณาการร่วมกันออกตรวจสอบปราบปรามและ ดำเนินคดีนายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย อาทิ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ตำวรจภูธรอำเภอเมืองและสภ.อำเภอ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำรวจตระเวนชายแดน ที่336 กอรมน.มส.และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้ถูกดำเนินคดี 2 ราย