นายนพดล ชาญชัยภูวดล

                                                                                    

                           นายนพดล ชาญชัยภูวดล 

                        จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การศึกษา

-  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-  เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

-  นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา

การอบรม 

-  หลักสูตร วิทยากรแนะแนวอาชีพเบื้องต้น  รุ่นที่ ๒/๒๕๔๐   

-  หลักสูตร การบริหารสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ ๑   

-  หลักสูตร การแนะแนวและการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ 

-  หลักสูตร การบริหารงานทั่วไปในสำนักงาน  รุ่นที่ ๒   

-  หลักสูตร เทคนิคการแนะแนวอาชีพเบื้องต้น รุ่นที่ ๒   

-  หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการแนะแนวอาชีพ (ระดับกลาง)

-  หลักสูตร เทคนิคการแนะแนวอาชีพระดับสูง   

-  หลักสูตร การเอื้ออำนวยกระบวนการเรียนรู้และการสอนงาน 

-  หลักสูตร การควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ GFMIS

-  หลักสูตร โครงการพัฒนาผู้บริหารหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง Executive Micro MPA

-  หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่

-  หลักสูตร การสืบสวนคดีอาญา   

-  หลักสูตร แนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ ๒ 

-  หลักสูตร Labour Migration Managementin the GreaterMekong Subregion