รมว.แรงงาน สั่งติวเข้มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว RSS

 

กระทรวงแรงงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามพรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ ระหว่างวันที่ 4 – 8 เม.ย. 64

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงานในการกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ตลอดจนคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม โดยกระทรวงแรงงานนำนโยบายเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ เริ่มต้นจากบุคลกรในสังกัดต้องมีความรู้ ความเข้าใจตามบทบาทอำนาจหน้าที่ มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำกรมการจัดหางานให้ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายมาโดยตลอด โดยเฉพาะช่วงเวลานี้ที่มีมติคณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซึ่งขณะนี้เป็นหน้าที่ของนายจ้าง/สถานประกอบการและคนต่างด้าว ที่ประสงค์ทำงานและอยู่ในประเทศไทยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อขอรับใบอนุญาตทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับมีข้อร้องเรียนจากประชาชนว่าพบเห็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

กรมการจัดหางานมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ และตรวจสอบบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศมีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัด โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามพระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 103 คน เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2564 ซึ่งในการฝึกอบรมตามหลักสูตร มีทั้งรูปแบบการบรรยายให้ความรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะที่จะนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงต่อไป โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกรมการปกครอง กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการปราบปราม และกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในการสนับสนุนวิทยากรตามโครงการ” นายไพโรจน์ฯ กล่าว

นายไพโรจน์ ยังกล่าวต่อไปว่า ในปีงบประมาณ 2564 มีการตรวจสอบและดำเนินคดี นายจ้าง/สถานประกอบการและคนต่างด้าวทั่วประเทศ โดยตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 21,545 ราย/แห่ง ดำเนินคดี จำนวน 598 ราย/แห่ง ตรวจสอบการทำงานคนต่างด้าว จำนวน 312,276 คน ดำเนินคดี จำนวน 508 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564) ทั้งนี้ ผู้ใดพบเห็นหรือสงสัยว่ามีคนต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694 ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการ