ประชาสัมพันธ์การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการสำหรับคนพิการ ตามมาตร 35 ฯ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน RSS

 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

มีความประสงค์จะจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการสำหรับคนพิการ ตามมาตรา 35 

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัมนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 

จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ ตาม พรบ. ดังกล่าว

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 

สอบถามเพิ่มเติม ส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่าย : 053-613227 ต่อ 304