ประชาสัมพันธ์ คนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศหากประสบปัญหา สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ กรมการจัดหางาน RSS