รับสมัครไปทำงานภาคเกษตร..ในรัฐอิสราเอล ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 5 ตุลาคม 2565 RSS