ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 20-28 ก.ย. 64 จำนวน 2 อัตรา
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 17 กันยายน 2564
ประกาศโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กันยายน 2564
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่1-7 กันยายน 2564
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจในสังกัดหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทย จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2564
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
ประกาศกรมท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2564
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564
ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง
 1 2 3 >  Last ›