การจัดประชุมนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ณ.อำเภอปาย ประจำปีงบประมาณ 2565 RSS

 

การจัดประชุมนายจ้าง สถานประกอบการ   ตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้นายจ้างเจ้าของสถานประกอบการ ผู้นำชุมชน และแรงงานต่างด้าว ทราบถึงนโยบายแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 หลักเกณฑ์ วิธีการ การขอรับ ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน การเปลี่ยนนายจ้าง และทราบถึงบทลงโทษของการฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  ณ. หอประชุมอำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน