กิจกรรมออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ร่วมกระทรวงแรงงาน ที่ว่าการอำเภอปาย RSS

 

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 นางสาวธิดารัตน์ ธนะกิจวัชรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวภัทรสิริ สารจินดาพงศ์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ปฏิบัติงานออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ร่วมกระทรวงแรงงาน ที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล