กิจกรรมออกตรวจสอบสถานประกอบการ/แรงงานต่างด้าว ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง RSS

 

 วันจันทร์ ที่ 13-14 มิถุนายน 2565 นางสาวธิดารัตน์  ธนะกิจวัชรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ออกตรวจสอบสถานประกอบการ/แรงงานต่างด้าว   ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จำนวน 14 แห่ง พบแรงงานไทย 10 ราย และแรงงานต่างด้าว 15 ราย ไม่พบการกระทำความผิดการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน