ปฏิบัติงานออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์จัดหางานสาขาแม่สะเรียง RSS

 

 วันพุธที่ 15  มิถุนายน 2565 นางสาวธิดารัตน์ ธนะกิจวัชรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนจัดหางาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวอัจฉราพรรณ โรจน์มณีบรรพต  ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติงานออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์จัดหางานสาขาแม่สะเรียงที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ยอดผู้มาใช้บริการ  ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน จำนวน 12 ราย รายงานตัวกรณีว่างงาน จำนวน 5 ราย  และให้คำปรึกษางานต่างด้าว จำนวน  17 ราย รวมผู้มาใช้บริการ ทั้งสิ้น จำนวน 34 ราย