กรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2563 RSS

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางานโดยมีนายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุม 

โดยที่ประชุมได้พิจารณาดังนี้ 

1. แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนฯ  (1 พฤษภาคม 2563 – กันยายน 2564) 

2. แผนบริหารความเสี่ยงและคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีบัญชี 2563 

3. แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของกองทุนฯ ระยะยาว (3-5 ปี) 

4. การปรับลดเป้าหมายตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ปีบัญชี 2563 

5. ทบทวนกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2563