อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดงาน “นัดพบแรงงาน Online” RSS

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “นัดพบแรงงาน Online” ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน 

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีงานทำของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการแก่ประชาชน โดยกำหนดจัดงานนัดพบแรงงานใหญ่ พร้อมกัน 9 จังหวัด ในรูปแบบ “นัดพบแรงงาน Online” ประกอบด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พิษณุโลก และนครศรีธรรมราช