ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้แก่นายจ้างและสถานประกอบการตาม โครงการ Co-payment RSS

 

วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้แก่นายจ้างและสถานประกอบการตาม โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) ในเขตพื้นที่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย  จ.มหาสารคาม