ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร RSS

 

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร อาคารเล้าเป้งง้วน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว โครงการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง

2.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โครงการตรวจสอบและควบคุมประชากรแรงงานต่างด้าวเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย

3.สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การจัดการแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน