รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารฯ RSS

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 เมษายน 2565  นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน  สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 138 หมู่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

สำหรับศูนย์ CI มีทั้งสิ้นจำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร โดยจัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างทางการไทย โดยกระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกับทางการเมียนมา ตามมติครม.เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 1 สิงหาคม 2565