รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการฯ RSS

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องอัมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวอารยา ชัญถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติ 

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 ได้จัดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบการภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ได้มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) และพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ที่มีการปรับเปลี่ยนสาระสำคัญเกี่ยวกับการอนุญาตการทำงาน การต่ออายุการทำงาน การแจ้งเข้า แจ้งออกจากงาน การนำคนต่างด้าวเข้าทำงานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างงานระหว่างประเทศ (MoU) งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำงาน ตลอดจนโทษที่จะได้รับหากมีการฝ่าฝืนกฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวทำงาน รวมถึงตัวแทนจากบริษัทผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงาน จำนวน 200 คน