รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เข้ารับการฝึกและศึกษาดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) RSS

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.15 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นำคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดกรมการจัดหางาน เข้ารับการฝึกและศึกษาดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ 

โอกาสนี้วิทยากรศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กล่าวแนะนำสถานที่ จากนั้นได้นำคณะเยี่ยมชมสถานที่โดยรอบ พร้อมชมแปลงสาธิตและรับฟังการบรรยายภาพรวมตามฐานต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาตามภูมิสังคม ภายในแปลงที่ 1 เพื่อให้เรียนรู้ เข้าใจปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของประเทศ ชมการแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพึ่งพาตนเอง 9 ฐานการเรียนรู้ และร่วมพิธีรับพระราชทานผ้าพันคอและหมวก หน้าพระบรมฉายาลักษณ์