ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ตรีเทพพิทักษ์” และมอบของที่ระลึกฯ RSS

 

ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ตรีเทพพิทักษ์” และมอบของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ตรีเทพพิทักษ์”จำนวน 40 คน มอบโล่อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับภาคและระดับประเทศ จำนวน 9 คน มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตรศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานดีเด่นระดับกระทรวง และระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 6 คน และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยในปีนี้กระทรวงแรงงานมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น 249 คน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 29 ปีกระทรวงแรงงาน แรงงานรวมใจ ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน  และข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธี