รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านและกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน  ผ่านระบบ VDO Conference
อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 3/2564
ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมประชุมแถลงเตรียมจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2020
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 8/2563
กรมการจัดหางาน ร่วม ประชุมซักซ้อมเพี่อหารือ เรื่อง โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน

 1 2 3 >  Last ›