รองอธิบดี กกจ. ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรบาร์เรน ประจำประเทศไทย
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2565
นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 1/2565
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2565   วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานในพิธีเปิดการ
นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมบรรยายในโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมพลังคนตาบอด ท่ามกลางการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 : รอด รุ่ง ร่วมเติบโต พัฒนาไปด้วยกัน อย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียมและเป็นธรรมถ้วนหน้า และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 25

 1 2 3 >  Last ›