แถลงข่าว “ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศ”
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เข้ารับการฝึกและศึกษาดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน)
ประชุมหารือติดตามความคืบหน้าส่งแรงงานไทยไปทำงานซาอุดีอาระเบีย
กกจ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 6/2565
นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2565
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมประชุมหารือด้านเทคนิค ครั้งที่ 4 (The Fourth Technical Meeting) ไทย – ซาอุดีอาระเบีย

 1 2 3 >  Last ›