1
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมหารือเพื่อแก้ไขระเบียบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
กรมการจัดหางาน ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์โควิด-19

 < 1 2 3 4 >  Last ›