นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2565
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมประชุมหารือด้านเทคนิค ครั้งที่ 4 (The Fourth Technical Meeting) ไทย – ซาอุดีอาระเบีย
รองอธิบดี กกจ. ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรบาร์เรน ประจำประเทศไทย
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2565

 < 1 2 3 4 >  Last ›