นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 1/2565
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2565   วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานในพิธีเปิดการ
นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมบรรยายในโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมพลังคนตาบอด ท่ามกลางการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 : รอด รุ่ง ร่วมเติบโต พัฒนาไปด้วยกัน อย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียมและเป็นธรรมถ้วนหน้า และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 25
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล จังหวัดเชียงใหม่
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเดินทางพบปะแรงงานไทยที่ทำงานในรัฐดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทย
นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นจังหวัดระยอง ติดตามผลการดำเนินงาน และประชุมหารือเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการคุ้มครองทางสังคมของมองโกเลีย

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›