อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมจัดทำ Identity คนต่างด้าวและคนไร้สิทธิ์ เพื่อการควบคุมโรคระบาดและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมหารือแนวทางดำเนินการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม
อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมพิจารณายกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย และร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เพื่อประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 3
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะทำงานยกร่างระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการรับเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าพบสถานประกอบการเพื่อหารือการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›