นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อตกลงด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน
นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
1
1
1
1

‹ First  < 35 36 37 38 >