ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคามและกำหนดวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์ RSS

 


icon photo menu ประกาศต่างๆ