อธิบดีกกจ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก RSS

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ตรวจเยี่ยม ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre)  ตั้งอยู่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เลขที่ 145 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC   เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน