รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยม สำนักงานจัดหางาน จังหวัดแพร่ RSS

 

เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2563 นางพรปวีณ์ วิชิต  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจังหวัดแพร่  ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อาคารหลังใหม่ ชั้น1 ถนนไซยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี  เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม  ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายโดยเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  สามัคคี รวมทั้ง บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและส่วนราชการในพื้นที่