โครงการจัดประชุมนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคามจัดอบรมโครงการจัดประชุมนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม