กรมการจัดหางาน ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 RSS

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมี นายสมชาย มรกตศรีวรรณ นายอรเทพ อินทรสกุล และนายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม