รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานฯ RSS

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยนายภัทรวุธ เภอแสละ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน และผู้บริหารกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ จังหวัดระยอง พร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตรวจสอบจัดระเบียบและคุ้มครองแรงงานต่างด้าวของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ณ ศาลากลาง จังหวัดระยอง โดยมีนายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์ จัดหางานจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม