พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม