การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวด้วยตัวเองผ่านโทรศัพท์มือถือ