icon news other งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ ดูทั้งหมด

icon news other แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ดูทั้งหมด

icon news other การจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด

icon news other วีดีทัศน์ ดูทั้งหมด


video วีดีทัศน์ + ดูทั้งหมด


สื่อประชาสัมพันธ์โครงการนัดพบแรงงานใหญ่ กรมการจัดหางาน