การจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ  ค้นหา

   1. การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
   2. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
   3. การขอย้ายสำนักงานจัดหางานในประเทศ : กรณีย้ายในเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
   4. การขอย้ายสำนักงานจัดหางานในประเทศ : กรณีย้ายนอกเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
   5. การขอตั้งสำนักงานจัดหางานในประเทศชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต
   6. การขอเปลี่ยนผู้จัดการของสำนักงานจัดหางานในประเทศ
   7. การจดทะเบียนลูกจ้างจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
   8. การขอใบแทนใบอนุญาตและบัตรประจำตัวผู้รับอนุญาต /ผู้จัดการ /ลูกจ้าง /ตัวแทนจัดหางาน ของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
   9. การขอมีบัตรประจำตัวผู้รับอนุญาต ผู้จัดการ ลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน ในประเทศ
   10. การขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
   11. การขอเปลี่ยนชื่อสำนักงานจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
   12. การขอรับคืนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
   13. การขอเปลี่ยนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ