อธิบดีกรมการจัดหางานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ จ.นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานีฯ

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ  จ.นครสวรรค์ กำแพงเพชร  อุทัยธานี และพิจิตร

วันที่  27 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล  อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ และประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน (จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร  อุทัยธานี และพิจิตร) โดยมี นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ นายนิติชัย วิสุทธิพันธุ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร  นางสาวกิตติมา รุจนกุล จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี และน.ส.จินตนา ธนาวัชรโชค จัดหางานจังหวัดพิจิตร  สรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจ

ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และมอบนโยบายโดยได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สำหรับนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ได้แก่ การบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและส่วนราชการในพื้นที่ การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และใช้จ่ายเงินงบประมาณให้บรรลุตามเป้าหมายกำหนด การส่งเสริมการมีงานทำทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อใช้ประโยชน์ในการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป