กกจ. จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้การเขียนผลงานประกอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทฯ

 

กกจ. จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้การเขียนผลงานประกอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 2

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิด โครงการการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้การเขียนผลงานประกอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 2 ในรูปแบบผสมระหว่างการอบรมในห้องเรียนพร้อมการอบรมแบบออนไลน์ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ด้วยโปรแกรม ZOOM  ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน

 การฝึกอบรมฯ ครั้งนี้  จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการระดับชำนาญการของกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ และเทคนิคการเขียนผลงานประกอบการประเมินอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และสามารถเขียนผลงานประกอบการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย สมบูรณ์ และคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายตลอดการฝึกอบรม