รองอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักจัดหางานระดับกลาง รุ่นที่ 3 ผ่านระบบฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักจัดหางานระดับกลาง รุ่นที่ 3 ผ่านระบบ VDO Conference 

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางพรปวีณ์ วิชิต รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักจัดหางานระดับกลาง รุ่นที่ 3 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ชั้น 12 กรมการจัดหางาน 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักจัดหางานระดับกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถวางแผนการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน โดยใช้เครื่องมือและผ่านกระบวนการความคิดอย่างเป็นระบบ นำเทคนิคการคัดเลือกผู้สมัครงานและการสัมภาษณ์งานแบบ STAR ไปใช้งานได้จริง นำหลักการ Branding มาเป็นเครื่องมือในการดึงดูดผู้สมัครงานและนายจ้างได้นึกถึงบริการจัดหางานภาครัฐเป็นลำดับแรก ๆ และเป็นการพัฒนาทักษะผู้นำภายใต้สถานการณ์วิกฤต และสามารถสอนงาน “ด้านการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการจัดหางานภาครัฐให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม 

สำหรับการการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักจัดหางานระดับกลางจัดขึ้นทั้งหมดด้วยกัน 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดอบรมไปเมื่อวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563 มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 34 คน และรุ่นที่ 2 จัดอบรมไปเมื่อวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563 มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 33 คน  สำหรับรุ่นที่ 3 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563  มีผู้เข้าอบรมจำนวน 33 คน  ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดหางานในประเทศที่ผ่านการฝึกอบรมนักจัดหางานระดับต้น หรือผ่านการฝึกอบรมการสรรหาบุคลากรและระบบงานพี่สอนน้องเมื่อปีงบประมาณ 2559 จากสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ และกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 

โดยได้รับเกียรติจากนายสุเมธ วงศ์บุณย์ยง รองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด บรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน” รองศาสตราจารย์ ดร. ภคพล อนุฤทธิ์  บรรยายในหัวข้อ “ การสร้าง Branding ตามหลักการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริการจัดหางาน” นายเอกรินทร์ ชัยสุข บรรยายในหัวข้อ “ เทคนิคการถ่ายทอดและสอนงาน (Coaching Technique) ด้านการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำภายใต้สถานการณ์วิกฤต” และ นายธนุเดช ธานี กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม PEOPLE DEVELOP CENTER  บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการคัดเลือกผู้สมัครงาน” และ “เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงลึกแบบ STAR”