อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 5

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 5/2563  ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน

ที่ประชุมได้พิจารณา คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 6 กลุ่ม 1 ราย เป็นจำนวนเงิน 970,000 บาท ดังนี้ 

1.กลุ่มสตรีเย็บผ้าบ้านวังกะอาม โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 200,000 บาท 

2.กลุ่มเย็บเสื้อผ้าและกระเป๋า โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 200,000 บาท 

3.กลุ่มอาชีพบ้านบางพลวง โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 120,000 บาท 

4.กลุ่มจักสานตะกร้า/ กระเป๋าจากผักตบชวา โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท จำนวน 100,000 บาท

5.กลุ่มพัฒนาอาชีพและแปรรูปผ้ามัดหมี่ย้อมคราม โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี จำนวน 200,000 บาท

6.กลุ่มตัดเย็บบ้านหนองยาง โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร จำนวน 100,000 บาท 

และ 7. นางอัจฉรา  ไชยะคาม โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย จำนวน 50,000 บาท 

2. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยที่ประชุมได้เห็นชอบ อนุมัติคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านจำนวน  6 กลุ่ม 1 ราย เป็นจำนวนเงิน 970,000 บาท