อธิบดีกกจ.เป็นประธานการประชุมกรมการจัดหางานครั้งที่ 4/2563

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมี นางพรปวีณ์  วิชิต รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  และผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมประชุม

ซึ่งก่อนเริ่มการประชุมอธิบดีกรมการจัดหางาน ได้ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานทราบและถือปฏิบัติ  โดยมีการถ่ายทอดการประชุมผ่านเครือข่าย (Video Conference) ไปยังส่วนภูมิภาค และในการประชุมมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของกองต่างๆ  รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน  รับฟังปัญหา  ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามในครั้งนี้ด้วย