การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

 

วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.  นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน  พร้อมด้วย นายเชิดศักดิ์  วิสุทธิกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น ๑๐ กรมการจัดหางาน  อาคารกระทรวงแรงงาน  โดยมี นายสุทธิ สุโกศล  ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน

โดยที่ประชุมได้พิจารณาดังนี้ ๑.การขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

๒. สำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ขอปรับแผนการใช้จ่ายงบบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี ๒๕๖๓