อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณฯ

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน   เป็นประธาน เปิด โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม กรมการจัดหางาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบรอบ 68 พรรษา  เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรกรมการจัดหางาน ได้ใช้กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากระทำความดีตามวิถีของชาวพุทธ ตลอดจนน้อมนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ ทั้งในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมทั้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์    ในการนี้ ได้ นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และคำแสดงตนเป็น พุทธมามกะ และถวายเทียนพรรษา ด้วย

โดยมี นางพรปวีณ์  วิชิต  นายเชิดศักดิ์  วิสุทธิกุล     นายสมชาย มรกตศรีวรรณ  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน  ร่วมโครงการฯ ณ   ศาลาการเปรียญ   วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร