รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและค่าใช้จ่ายสำหรับการทำกรมธรรม์ฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและค่าใช้จ่ายสำหรับการทำกรมธรรม์ของแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุข 

วันที่ 15 ตุลาคม 2563  เวลา 10.00-12.00 น.  นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมหารือการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและค่าใช้จ่ายสำหรับการทำกรมธรรม์ของแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน   

โดยที่ประชุมได้พิจารณาการทำกรมธรรม์ประกันสุขภาพโควิด-19 สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย