อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 ตุลาคม 2563  เวลา 13.00 น.  นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล  อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน

โดยที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้

1. การกำหนดวิธีการสอบแข่งขัน

2. การแต่งตั้งกรรมการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

3. การรับโอนหรือไม่รับโอนผู้สอบแข่งขัน

4. แผนการดำเนินการสอบ

5. ร่างประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

6. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและร่างระเบียบเกี่ยวกับการสอบ