รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

วันที่ 16 ตุลาคม 2563  เวลา 10.00 น. นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ชั้น 2 สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน