รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.)

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) สำหรับสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยม ชั้น  6 โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร