กกจ.ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 5/2564

 

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม